وزارت امور اقتصادی و دارایی

کارمندان
روح الله ابوجعفری
مشاور وزیر در امور دانش بنیان - تمام وقت
بازدیدهای اخیر