ویدئوکیک - طرح و توسعه اتصال یکپارچه

پلتفرم ارائه دهنده خدمات ویدئوکنفرانس

پلتفرم ارائه دهنده خدمات ویدئوکنفرانس

ویدئوکیک به کســب و کارها کمک می نماید تا جلسات مجازی خود را با کمترین دغدغه های زیرســاختی برگزار نمایند. زیرساخت ارتباطات ویدئوکیــک بــرای ارتباطات آنلاین ویدئو، صدا و دیتا در ســرورهای اختصاصی شرکت اتصال یکپارچه دیتاسنترهای کشور مســتقر و از شــبکه جهانی اینترنت و همچنین شبکه های داخلی نظیر شبکه علمی و شبکه ملی اطلاعات در درسترس میباشند.

بازدیدهای اخیر