ویده آل

ارائه دهنده ویدئوهای آموزشی

ارائه دهنده ویدئوهای آموزشی

ویده آل ترکیب دو واژه ویدئو + ایده آل است. ویده آل ویدئوهای آموزشی را در حوزه های مختلف جمع آوری و به فارسی زیرنویس و دوبله می کند.

بازدیدهای اخیر