ویما

بازرگانی - ساختمان

بازرگانی - ساختمان

شرکت ویما به طراحی تولید و عرضه مصالح نوین ساختمانی و اجرای کمپ و تجهیز کارگاه می پردازد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر