پاترونت - پایون پارسان نو آفرین

پلتفرم اینترنتی تامین تجهیزات و خدمات مهندسی

پلتفرم اینترنتی تامین تجهیزات و خدمات مهندسی

پلتفرم پاترونت، بستری موثر جهت ارتباط مستقیم تامین کنندگان با صنایع و مشتریان و ایجاد شبکه ای ملی و تخصصی در جهت پشتیبانی از صنعت شرکت می باشد.

بازدیدهای اخیر