پارس ژن پژوه ایرانیان

تحقیقات ژنتیکی مولکولی

تحقیقات ژنتیکی مولکولی

این شرکت طیف گسترده ای از مواد و کیت های مورد نیاز در زمینه های ژنتیک ، پروتئومیکس و تحقیقات بیولوژیکی ، سلولی ، مولکولی و غیره ساخت کمپانی Norgen Biotech کانادارا در اختیار محققان کشور قرار می دهد.

بازدیدهای اخیر