پارک علم و فناوری اردبیل

پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، بیوتکنولوژی و گردشگری

پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، بیوتکنولوژی و گردشگری

پارک علم و فناوری اردبیل در زمینه کشاورزی، بیوتکنولوژی و گردشگری در راستای کاهش زمان مورد نیازدر فرایند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی،به ویژه برای شرکت ها و صنایع نوپا و آسیب پذیر فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر