پارک علم و فناوری ایرانیان

پارک علم و فناوری متمرکز بر تجیهیزات پزشکی بیوتکنولوژی، دارو و نانوتکنولوژی

پارک علم و فناوری متمرکز بر تجیهیزات پزشکی بیوتکنولوژی، دارو و نانوتکنولوژی

پارک علم و فناوری در زمینه تجیهیزات پزشکی بیوتکنولوژی، دارو و نانوتکنولوژی فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر