پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

پارک علم و فناوری متمرکز بر فضای مجازی، آب، انرژی، محیط زیست و فناوری های دارویی

پارک علم و فناوری متمرکز بر فضای مجازی، آب، انرژی، محیط زیست و فناوری های دارویی

پارک علم و فناوری در زمینه فضای مجازی، آب، انرژی، محیط زیست و فناوری های دارویی فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر