پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری متمرکز بر تولید دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تخصصی حوزه درمان

پارک علم و فناوری متمرکز بر تولید دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تخصصی حوزه درمان

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در زمینه تولید دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تخصصی حوزه درمان فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر