پارک علم و فناوری قزوین

پارک علم و فناوری متمرکز بر معدن و کانی های غیرفلزی، مکانیک، صنایع شیمیایی، شوینده و بهداشتی

پارک علم و فناوری متمرکز بر معدن و کانی های غیرفلزی، مکانیک، صنایع شیمیایی، شوینده و بهداشتی

پارک علم و فناوری در زمینه معدن و کانی های غیرفلزی، مکانیک، صنایع شیمیایی، شوینده و بهداشتی فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر