پارک علم و فناوری کردستان

پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات

پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات

پارک علم و فناوری کردستان در زمینه کشاورزی، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر