پال - هوشمند ایده ارتباطات فرداد

حمل بار

حمل بار

پال ، پایاته الکترونیکی حمل بار پل ارتباطی صاحبین بار و رانندگان کامیون در سراسر کشور با استفاده از فن آوری روز فرآیند حمل بار را تسهیل نموده است

بازدیدهای اخیر