پالیزهم - طبیعت دوستان نوین کشت پالیز

پلتفرم فروش انواع نهال، گل، بذر، خاک، کود و …

پلتفرم فروش انواع نهال، گل، بذر، خاک، کود و …

پالیزهم در زمینه فروش انواع نهال، گل، بذر، خاک، کود و … و همچنین تحلیل و ارائه مشاوره و راهکارهای کشاورزی به منظور احداث باغات و زمین های زراعی فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر