پایاتئین

تولید ایزوله پروتئین گیاهی
کشاورزی: فناوری کشاورزی: غذاهای نوآورانه

تولید ایزوله پروتئین گیاهی

محصول این شرکت ایزوله پروتئینی گیاهی از نخود، باقلا، سویا و جو دو سر برای جایگزین منابع حیوانی پروتئیناست. محصولات این شرکت در صنایع خوراکی قابل استفاده هستند.

بنیان‌گذاران
رضا یکتا
بنیان‌گذار
فاطمه امیری
بنیان‌گذار
فرشید شریفیان
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
بُندا لَب
افراک
بازدیدهای اخیر