پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی

پتروشیمی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینه تولید بنزن، گاز مایع، رفرمیت و نفتای سبک و سنگین فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر