پترو فناور گستر جم

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
معبود عباس زاده
رئیس هیئت مدیره
سهیل حبیب زاد نوحیان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر