پدیده گیاه

شتابدهنده تخصصی در حوزه گیاهان دارویی

شتابدهنده تخصصی در حوزه گیاهان دارویی

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه فارمد یک مجموعه تخصصی در حوزه گیاهان دارویی است که برای توسعه فناوری های پیشرفته و مورد نیاز کشور در حوزه گیاهان دارویی تشکیل شده است .

بازدیدهای اخیر