پلکان - دارایی های فکری و فناوری پلکان

مرکز تخصصی مشاوره و خدمات تخصصی در حوزه مالکیت فکری و مدیریت و انتقال فناوری

مرکز تخصصی مشاوره و خدمات تخصصی در حوزه مالکیت فکری و مدیریت و انتقال فناوری

در حال حاضر پلکان یکی از مراکز تخصصی مشاوره و خدمات در حوزه مالکیت فکری و فناوری می باشد.

اعضا هیئت مدیره
سید محمدعلی میرزا بابایی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر