پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

ورزش
نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: پژوهشگاه یا پژوهشکده
شکل تمرکز: تخصصی
زیرمجموعه ها
مرکز نوآوری و فناوری ورزشی
وابسته
افراک
بازدیدهای اخیر