پیشگامان کویر آسیا

ارائه خدمات و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات

ارائه خدمات و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات

شرکت پیشگامان کویر آسیا به ارائه خدمات و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات می پردازد.

اعضا هیئت مدیره
محمدرضا کریمی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر