چاوش

شبکه همکاری در فروش
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
ﺷﻬﺮک ﻏﺮب، ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، روﺑﺮوی ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ، ﭘﻠﺎک ۳۵، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﺜﺎق، ﻃﺒﻘﻪ ۲
سایت اصلی
رایانامه

شبکه همکاری در فروش

چاوش یک سیستم همکاری در فروش یا افیلیت مارکتینگ است که در آن هر کس از طریق کانال ها و شبکه های اجتماعی مختلف توانایی تبلیغات برای برند ها و فروشگاه های مختلف را به دست می آورد و پس از هر خرید انجام شده توسط لینک اختصاص یافته،مبلغی را به عنوان کمیسیون دریافت میکند

بازدیدهای اخیر