ژئوتوپاز

شتابدهنده تخصصی

شتابدهنده تخصصی

ژئوتوپاز شتابدهنده تخصصی در حوزه علوم زمین، خدمات از قبیل سرمایه اولیه، فضای کار اشتراکی، آزمایشگاه و دوره های آموزشی می باشد.

بنیان‌گذاران
محمدصادق سبط الشیخ انصاری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
یاسمن جوزانی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر