کارزار

بستر آنلاین کمپین‌های جمع‌آوری امضا

بستر آنلاین کمپین‌های جمع‌آوری امضا

کارزار بستری است آنلاین برای کمپین‌های جمع‌آوری امضا تا دغدغه‌های گروهی دیده و صدای مردم شنیده شود. کارزار در نظر دارد تا بستری امن برای ارائه خواسته‌های مدنی، به دور از هر گونه هنجارگریزی و قانون‌شکنی ایجاد کند.

بنیان‌گذاران
حامد بیدی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
حامد بیدی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر