عکس پروفایل کارنامه

کارنامه (خودرو پردازش هوشمند)

بررسی و ارزش گذاری خودرو

عکس پروفایل کارنامه

کارنامه (خودرو پردازش هوشمند)

بررسی و ارزش گذاری خودرو

بررسی و ارزش گذاری خودرو

کارنامه به عنوان یک واسط بی طرف، خودروی فروشنده‌ی خودرو را بررسی فنی کرده و ارزش گذاری می‌کند و به این ترتیب، اعتماد میان فروشنده و خریدار ایجاد می‌کند.

اطلاعات تماس

تلفن
شبکه‌های اجتماعی

اعضا هیئت مدیره

سازمان ها یا نهادهای بالادستی