کارو صنعت ورنا فجر

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
سیدبرهان آرمند
مدیر عامل
رشادالدین زمانی
رئیس هیئت مدیره
توحید توانگر
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر