کاستومر باکس

فروشگاه هدایای تبلیغاتی

فروشگاه هدایای تبلیغاتی

کاستومر باکس فروشگاه هدایای تبلیغاتی طراحی شده است که با هدف هویت‌دهی و ایجاد تفاوت میان سازمان‌های مختلف و البته کاربردی نمودن هدایای قابل ارائه توسط سازمان‌ها به مخاطبانشان ایجادشده است.

بنیان‌گذاران
عباد غفوری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
عباد غفوری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر