کانون معماران و شهرسازان

پلتفرم توسعه کسب و کار های حوزه معماری و شهرسازی

پلتفرم توسعه کسب و کار های حوزه معماری و شهرسازی

کانون معماران و شهرسازان از انتهای سال 1393 در تبریز آغاز به فعالیت نموده و با برگزاری بیش از 300 رویداد نسبت به زمینه سازی و تسهیل فعالیت برای معماران و شهرسازان جوان اقدام نموده است.

بنیان‌گذاران
صبا فخری
بنیان‌گذار
رضا دهقان
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
رضا دهقان
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر