کایت

شتاب دهنده تخصصی کشاورزی

شتاب دهنده تخصصی کشاورزی

بازه این دوره 3 تا 6 ماه میباشد و در دوره شتابدهی تیم ها کار خود را ادامه می‌دهند و حمایت ها و خدمات بیشتری همچون توسعه محصول، توسعه بازار، جذب سرمایه و غیره را مطابق با قرارداد از شتاب دهنده دریافت می‌کنند.

بازدیدهای اخیر