کتابخون

پلتفرم معرفی، تبلیغ و ترویج کتاب های عمومی

پلتفرم معرفی، تبلیغ و ترویج کتاب های عمومی

کتابخون به ارائه کتاب های ارزشی و تبلیغ و ترویج کتاب های عمومی می پردازد.

بنیان‌گذاران
سیدوحید مداح
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سیدوحید مداح
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر