کشت و صنعت زرند

تولید انواع نشاسته خوراکی و صنعتی

تولید انواع نشاسته خوراکی و صنعتی

شرکت کشت و صنعت زرند در زمینه انواع افزودنی های مواد غذایی، موفق به تولید نشاسته های اصالح شده ی غذایی بر پایه گندم، ذرت و همچنین افزودنی ها و پریمیکس های مورد نیاز صنایع غذایی، گردیده است.

اعضا هیئت مدیره
پاتریک جمایل
رئیس هیئت مدیره
مژگان محمدی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر