کلان داده پویان نوین

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
محمد امین نیکبخت
مدیر عامل
علیرضا اسدیان اصفهانی
عضو هیئت مدیره
مهدی سامانی
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر