کودک آپ - رشد بنیان کارا

تولید و ارائه محتوای آموزشی در خصوص تربیت کودک

تولید و ارائه محتوای آموزشی در خصوص تربیت کودک

وبسایت کودک آپ با هدف ایجاد یک “کارآفرینی اجتماعی” و ایجاد بستری جهت ارائه ابزارها و محتواهای آموزشی مفید در راستای ایجاد شرایط لازم برای رشد فکری و شکل گیری مدل ذهنی مطلوب در کودکان، ارزش آفرین شدن آنها در همه مراحل زندگی و نیز کسب آمادگی برای ورود به دنیای کارآفرینی در آینده ایجاد شده است.

بنیان‌گذاران
امیر حسین صحرایی
بنیان‌گذار
محمد فیضی
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر