کیا شایگان آریو

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، سمنان، شاهرود
اراضی پارک علم و فن آوری استان سمنان ، خیابان فرعی 1-1 ، خیابان فناوران1 ، پلاک 0 ، بلوک1 ، طبقه دوم

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
ملیحه عرب ناصری
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر