گروه تحقیق و توسعه اطلس - گروه تحقیق و توسعه اطلس فلات آسیا

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

بنیان‌گذاران
آرین پندخواهی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
آرین پندخواهی
مدیر عامل
آرین پندخواهی
رئیس هیئت مدیره
جذب سرمایه
آرین پندخواهی
بازدیدهای اخیر