گروه مهندسی آینده کاوان کهکشان نرم افزار

تولید نرم افزار با هدف ارتقای فرهنگ فناوری اطلاعات (IT)

تولید نرم افزار با هدف ارتقای فرهنگ فناوری اطلاعات (IT)

گروه مهندسی آینده کاوان کهکشان نرم افزار به تولید نرم افزار با هدف ارتقای فرهنگ فناوری اطلاعات (IT) می پردازد.

اعضا هیئت مدیره
محسن جمالی قهدریجانی
مدیر عامل
شیروان نورمحمدی
مدیر عامل
محمود شاهزیدی
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر