گلوریت

ارائه تسهیلات دندانپزشکی، زیبایی و بیمه ای به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

ارائه تسهیلات دندانپزشکی، زیبایی و بیمه ای به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

گلوریت به ایجاد ارتباط مؤثر و نیازسنجی شده میان مراکز درمانی و متقاضیان خدمات درمانی می پردازد.

بازدیدهای اخیر