گیرا پیام صنعت

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
نوید طیبی
رئیس هیئت مدیره
مازیار طیبی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر