عکس پروفایل PBAT
عکس پروفایل PBAT

تولید بیوپلاستیک

تولید بیوپلاستیک زیست تخریب پذیر پلیبوتیلن آدیپات ترفتالت. این بیوپلاستیک‌ها استحکام و انعطاف پذیری پلاستیک‌های سنتی و قابلیت‌های زیست تخریب پذیری را در کنار هم دارند. این نوع پلاستیک در 80 روز، تحت تاثیر نور، گرما و اکسیژن تخریب می‌شوند.

بنیان‌گذاران

دریافت خدمات شتابدهی