ttbazar

برای جلوگیری از شکست بهترین راه ایجاد ارتباطات در اکوسیستم می باشد! در شرایط کنونی اقتصاد ایران به جرات می توان گفت بهترین روش جلوگیری از شکست استفاده از استراتژی افزایش ارتباطات خارجی است. یک کسب وکار دارای دو نوع ارتباطات می باشد، داخلی و خارجی. ارتباطات داخلی شما به ارتباط به اعضا تیم شما بر می گردد در حالیکه ارتباطات خارجی، ارتباط شما با بازیگران بیرون می باشد. به بازار انتقال فناوری ایرانیان برای ورود به اکوسیستم کارآفرینی ایران بپیوندید! اگر یک کسب وکار هستید و به دنبال سرمایه گذار! اگر یک سرمایه گذار هستید و به دنبال کسب وکار سودآور! شما بدون داشتن ارتباط در اکوسیستم نمی توانید زنده بمانید!

اطلاعات تماس
دریافت خدمات شتابدهی
تاپ تک
بازدیدهای اخیر