عکس پروفایل آمنه نیافرد

آمنه نیافرد

عکس پروفایل آمنه نیافرد

آمنه نیافرد

اطلاعات تماس

شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاری ها

سوابق شغلی