آیگین اریادی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مسئول بخش سیمان و امور مالی
ژئومارس
سوابق تحصیلی
دانشگاه شیراز
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مهندسی مواد
بازدیدهای اخیر