ابراهیم نعیمی

سوابق شغلی
هماهنگ کننده
استارتاپ Si3
بازدیدهای اخیر