ابوالفضل صابری

بنیان‌گذاری ها
عمده فروشی بازار صالح آباد
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
عمده فروشی بازار صالح آباد
بازدیدهای اخیر