احمدرضا بدیهی

company logoمدیر ارشد فناوریدرپایرتس
سوابق شغلی
مدیر ارشد فناوری
پایرتس - تمام وقت
بازدیدهای اخیر