احمد جوادی

بنیان‌گذاری ها
افیلیت‌لی
بنیان‌گذار
RadaGPT
بنیان‌گذار
پارس فریلنسر
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر