الهام معینی فرد

سوابق هیئت مدیره
ماینتک
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر