امید میرعالی

سوابق هیئت مدیره
اتراکس
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر