امید همتی

بنیان‌گذاری ها
ستلارم
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
ست پلت
مدیر عامل
ستلارم
بازدیدهای اخیر