امیراعلاء دعاییان

بنیان‌گذاری ها
دایان تایر
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
دایان تایر
بازدیدهای اخیر